مدارک شرکت

برای دیدن آگهی تغییرات در روزنامه رسمی روی لینک کلیک کنید .

https://wordpress.karkaskimya.com/wp-content/uploads/2021/05/RRasm.99.pdf