مدارک شرکت

برای دیدن آگهی های تغییرات در روزنامه رسمی روی لینک ها کلیک کنید

https://wordpress.karkaskimya.com/wp-content/uploads/2022/06/Heiat-Mo..pdf روزنامه رسمی سال ۱۴۰۱

روزنامه رسمی سال ۱۳۹۹ https://wordpress.karkaskimya.com/wp-content/uploads/2021/05/RRasm.99.pd

برای دیدن پروانه بهره برداری روی لینک زیر کلیک کنید

https://wordpress.karkaskimya.com/wp-content/uploads/2022/06/bahrebardari.jpg

برای دیدن مدرک تحصیلی مدیر عامل روی لینک کلیک کنید

https://wordpress.karkaskimya.com/wp-content/uploads/2022/07/Diplom-Zeugniss-1.jpg